storitve
naše storitve
vodenje evidenc

  •  Glavna knjiga


Saldakonti


Knjiga prihodkov in odhodkov


Knjiga prejetih in izdanih računov


Obračun davka na dodano vrednost DDV-O


Glavna blagajna


obračun osebnih dohodkov
Celoten obračun plač z vsemi evidencami

 Izdelava poročil za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Izdelava poročil za Zavod RS za zaposlovanje
priprava
dokumentov
Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil

Izpolnjevanje dohodninskih napovedi za fizične osebe

Priprava dokumentacije na željo strankeizdelava poročil

Mesečni ali polletni računovodski izkazi


Zaključni račun po slovenskih računovodskih standardih in ZGD


Davčne bilance


Poročila za:

AJPES,

Banka Slovenije,

DURS,

Zavod RS za zaposlovanje,

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

osnovna sredstva

 Evidenca osnovnih sredstev

Amortizacija osnovnih sredstev

Prevrednotenja osnovnih sredstev


svetovanje
Na področju davkov in računovodsko-finančnega poslovanja

Na področju zaposlovanja kadrov

Pri nakupu računalniške in programske opreme

 Svetovanje in izpolnjevanje dohodninskih napovedi
   za fizične stranke